Sosyal Sorumluluk

Kuruluşumuz yönetimi; üretim ve yönetimin her aşamasında önce insan faktörünün son derece önemli olduğunu kabul ve teyit eder. Tüm paydaşlarımıza katkı sağlayacak sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlara destek vermek amacıyla;

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi: Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altında işçi çalıştırılmasına müsaade etmemeyi ve desteklememeyi,

Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi: Hiçbir çalışanımızın hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı çalıştırmamayı, tüm çalışanlarımızın eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam etmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması: Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmeyi, risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanlarımıza yeterli donanıma sahip çalışma ortamı ve temel ihtiyaçlarını karşılayacakları bir çalışma sistemi sunmayı,                              

Ücretler ve Ödemeler: Tüm çalışanlarımıza yasalar çerçevesinde belirlenen ücret ve sosyal hakları sağlamayı,

Ayrımcılığın Önlenmesi: Çalışanlarımızı istihdam ederken iş yapabilme becerilerini esas almayı; kişileri dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, hamilelik, medeni durum ve fiziksel engel ayrımı yapmamayı,

Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi: Çalışanlarımıza kurumsal cezalandırma yapmamayı, kötü muamele ve tacizde bulunmamayı; çalışanlarımıza saygılı ve onurlu davranmayı,

Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için çevre dostu politikalar ve standartlar belirlemeyi ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirmeyi,

Yasa ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Mevcut kanun ve yönetmeliklere, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kurallarına ve gönüllü olarak uyguladığımız kalite yönetim sistemlerine uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi,

Dedikodu ve Hırsızlık gibi etik olmayan , iş yeri huzurunu etkileyecek kötü davranışların önlenmesini

Fırma içi bilgilerin dışarı sızdırılmamasını taahhüd eder.

 Rüşvetin Önlenmesi: Tüm çalışan ve tedarikçilerimizden maddi kazanç sağlayacak hiçbir hediye ve ödemeyi hiçbir koşulda kabul etmemeyi ve bu tür taleplerde bulunmamayı ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlamayı taahhüt eder.

Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü: Çalışanlarımızın misilleme, tehdit veya taciz korkusu taşımadan bir sendikaya katılma, katılmama veya sendika oluşturma hakkına saygı duyar. Sema Plastik Kalıp bu bağlamda, yasalarca tanınmış bir sendika tarafından temsil edilen çalışanlarının, özgürce seçtikleri temsilcileri ile yapıcı bir diyalog kurmayı ve iyi niyet sınırları içinde pazarlık yapmayı taahhüt eder.

SEMİH GÜÇBİLMEZ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI